concep

ทำเนียบผู้บริหาร
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค์และวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

ชื่อ
ระยะเวลา
ตำแหน่ง
  1. นายสมบูรณ์ บัวบาน
2523-2533
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพนครสวรรค์
  2. นายอนันต์ สวัสดิถาวร
2533 - 2535
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  3. นายวิศิษฐ์ สว่างทรัพย์
2535 - 2540
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  4. นายเอกชัย เชียงศรี
2540 - 2542
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  5. นายโสภณ กันภัย
2542 - 2545
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  6. นายโสภณ ฮ้อเผ่าพันธ์
2546 - 2553
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  7. นายประสาร พันธ์ลิมา
2553 - 2556
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  8. นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์
2556 - 2561
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  9. นายสมเจตน์ พรหมบุญตา
2561 - 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  10. นางสาววารี ชีวะเจริญ
2563 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ปัจจุบัน

   
 

นางสาววารี ชีวะเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

 
 

นางชุมพร เลิศนอก
รองผู้อำนวยการ

  นายอภิชาติ ชุติรัตนา
รองผู้อำนวยการ